Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beary Bears B.V.

Besloten vennootschap Beary Bears (hierna: Beary Bears) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89188403 en is gevestigd aan Lage Brink 19 D (7317 BD) te Apeldoorn.

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Onder Beary Bears wordt tevens verstaan haar werknemers.

3.Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

4.Afnemer: het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5.Verkoper: de aanbieder van Producten aan Afnemer, hierna: Beary Bears.

6.Aanbod: Ieder Aanbod aan Afnemer tot het leveren van Producten door Verkoper.

7. Producten: de Producten die door Beary Bears worden verkocht zijn knuffelbeesten producten in de breedste zin van het woord.

8. Overeenkomst: de (koop)Overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Afnemer gekocht zijn van Beary Bears

9.Website: de Website die Beary Bears gebruikt is www.beary-bears.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Beary Bears en iedere Overeenkomst tussen Beary Bears en een Afnemer en op elk Product dat door Beary Bears wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Afnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beary Bears aan Afnemer aangeven op welke wijze Afnemer de algemene voorwaarden kan
inzien.

3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van Beary Bears zijn van toepassing.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties
kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Beary Bears is overeengekomen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Afnemer.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Beary Bears gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Een Aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden.

2. Beary Bears is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Afnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Beary Bears het recht een Overeenkomst met een potentiële Afnemer om een voor Beary Bears gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Afnemer in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Beary Bears niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Beary Bears kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden in offertes van Beary Bears zijn indicatief en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij itdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beary Bears niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. Beary Bears heeft het
recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/order.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een Aanbod van Beary Bears heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Indien Afnemer het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Beary Bears, zal Beary Bears de Overeenkomst met Afnemer schriftelijk bevestigen.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen Aanbod is Beary Bears daaraan niet gebonden. Afnemer dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Afnemer kan aantonen dat er anders is overeengekomen.

4. Beary Bears is niet gehouden aan een Aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5. Afspraken of Overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Beary Bears die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.

6. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing.

7. Indien Afnemer de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert dient Afnemer de volledige vergoeding genoemd in de Overeenkomst c.q. het Aanbod te
vergoeden.

Artikel 5 - Duurtransacties

1. Afnemer kan een Overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, slechts opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van 90 dagen en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

2. De opzegging van de bovengenoemde Overeenkomst, kan door Afnemer opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Afnemer is aangegaan.

3. Een Overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van Producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.

4. Indien een Overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de Overeenkomst na een jaar te allen tijde door Afnemer opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste (30 dagen), tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen
duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Beary Bears zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Beary Bears het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beary Bears aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Beary Bears worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Beary Bears zijn verstrekt, heeft Beary Bears het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.

4. Beary Bears kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Afnemer, dan wel volledige vooruitbetaling.

5. Beary Bears is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Beary Bears is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Beary Bears bekend was.

6. Afnemer vrijwaart Beary Bears voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.

7. Afnemer erkent en gaat ermee akkoord dat hij door de aanschaf van de IT-Producten geen eigendomsrecht verwerft met betrekking tot de eventuele software die verbonden zijn of deel uitmaken van de IT-Producten. Indien vertrouwelijke informatie abusievelijk is achtergebleven op de IT-Producten, wordt Afnemer verzocht binnen (aantal) uur na kennisname contact op te nemen met Beary Bears.

Artikel 7 - Levering

1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het warehouse van Beary Bears, op basis van Ex works (Beary Bears levert de Producten door ze in het warehouse ter beschikking te stellen aan Afnemer) tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Afnemer niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Beary Bears of er door andere omstandigheden buiten de macht van Beary Bears enige vertraging ontstaat, heeft Beary Bears recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Afnemer dient Beary Bears schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Afnemer heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

4. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beary Bears gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5. Indien de zaken worden bezorgd door Beary Bears of een externe vervoerder is Beary Bears, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele transport-, verzekerings-, verpakkings- en verzendkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Afnemer moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Afnemer, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.

7. Indien Beary Bears gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Beary Bears ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien Beary Bears een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Beary Bears levert, indien het Product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het Product met één week op het door Afnemer in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn
verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere
leveringstermijnen.

9. Beary Bears is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Beary Bears is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Beary Bears behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 Artikel 8 - Verpakking en transport

1. Beary Bears verbindt zich jegens Afnemer de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat
bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting
(btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Elke Afnemer wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Afnemer niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Beary Bears niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een opdrachtgever niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. 

5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Afnemer.

6. Indien Afnemer overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Afnemer.

Artikel 9 - Import- en exportbeperkingen

1. Afnemer begrijpt dat de Producten onderworpen kunnen worden aan de import- en exportcontrole van het land waarin het afleveradres zich bevindt. Afnemer dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de import- en exportcontrole.

2. Eventuele beperkingen of vereisten kunnen afhankelijk van de tijd en Producten afwijken.

3. Afnemer vrijwaart Beary Bears op eerste verzoek van Beary Bears voor elke schade en/of verlies dat Beary Bears lijdt (inclusief alle kosten, belastingen, boetes, uitgaven en heffingen) dat Beary Bears lijdt ten gevolge van het niet-naleven door Afnemer van de wet- en regelgeving inzake de import- en exportcontrole.

Artikel 10 - Emballage

1. Afnemer is verplicht leenembalage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te te retourneren. Indien Afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekeningen. Degelijke
kosten zijn onder andere kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

2. Medelevering van verpakking geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van het Aanbod.
Afzonderlijke berekende emballage behoeft door Beary Bears niet te worden teruggenomen en wordt niet gecrediteerd.

Artikel 11 - Adviezen

1. Beary Bears kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Beary Bears de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Beary Bears verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Beary Bears verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Beary Bears wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Beary Bears gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Beary Bears kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Beary Bears schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

Artikel 12 - Onderzoek, reclamaties

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen Koper 10 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die
mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Afnemer is verplicht te onderzoeken op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Beary Bears erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Afnemer, noch door een foutief gegeven advies van Afnemer aan de klanten van Afnemer.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Beary Bears te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen (aantal) dagen na de ontdekking gemeld te worden. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Afnemer zelf, is Afnemer zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien sprake is van een gebrek, ontvangt Afnemer, nadat Beary Bears het gebrek heeft vastgesteld en goedgekeurd, een vervangend Product of een creditnota. Ingeval van een gebrek aan een nieuw Product treden Partijen in overleg om het Product te retourneren of het versturen van een nieuw Product.

5. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien deze goedgekeurd zijn door Beary Bears, en voorzien zijn van een retournummer (welke verstrekt wordt door Beary Bears).
Het retouradres is (adres invullen).

6. Indien Afnemer zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Beary Bears te wijten is, zal Beary Bears na een verzoek daartoe van Afnemer,
het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Afnemer geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Beary Bears.

8. Reclamatie is niet mogelijk indien Afnemer verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende Product.

Artikel 13 - Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven, als gevolg van wet- en regelgeving prijswijzigingen bij de door Beary Bears ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde grondstoffen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel
binnenland als buitenland), verzendkosten en/of bezorgkosten zijn, is Beary Bears gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw. Verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging hebben ondergaan, is Beary Bears gerechtigd de aanbiedingsprijs dien overeenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de Overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van Beary Bears om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dien overeenkomstig te verhogen.

4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst komen voor rekening van Afnemer.

5. Beary Bears verstrekt aan Afnemer een gespecificeerde factuur ter zake van de Overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

Artikel 14 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient per vooruitbetaling binnen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
dienen binnen (aantal) uur na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Afnemer dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Beary Bears. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Afnemer enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Beary Bears op basis van krediet betalingsafspraken maken.

4. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens Beary Bears aanvangt met haar dienstverlening.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Beary Bears op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

6. Beary Bears heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Beary Bears kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Beary Bears kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Afnemer niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van ten hoogste (30) dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Afnemer in verzuim.

8. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is, zal Beary Bears zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele
voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Beary Bears meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Afnemer.

10. Indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, wordt geen btw berekend ingeval van intracommunautaire levering. Indien Afnemer een onjuist of ongeldig btw-nummer doorgeeft, heeft Beary Bears het recht om de btw achteraf alsnog in rekening te brengen bij Afnemer alsmede aangifte te doen van fraude bij de belastingdienst in het land van aflevering.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Beary Bears geleverde Producten, blijven eigendom van Beary Bears totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Beary Bears gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Beary Bears zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Voor het geval dat Beary Bears zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Beary Bears of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Beary Bears zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

6. Beary Bears heeft het recht om de door Afnemer aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Afnemer nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Beary Bears. Nadat Afnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Beary Bears de aangekochte Producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Afnemer.

7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komt voor rekening en risico van Afnemer en zal op eerste verzoek aan Beary Bears worden vergoed door Afnemer.

Artikel 16 - Garantie

Beary Bears staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Beary Bears.

Artikel 17 - Opschorting
en ontbinding

1. Beary Bears is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Beary Bears bevoegd de door haar en Afnemer bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de
verplichtingen die voor hem uit enige met Beary Bears gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Afnemer of bij stillegging of liquidatie van diens Bedrijf.

3. Voorts is Beary Bears bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Beary Bears op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Beary Bears de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Beary Bears behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Beperking
aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van Overeenkomst door Beary Bears leidt tot aansprakelijkheid van Beary Bears jegens Afnemer of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Beary Bears in rekening gebrachte kosten tot maximaal
eenmaal de orderwaarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd
per gebeurtenis per jaar.

2. Beary Bears is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Beary Bears geleverde Producten is
uitgesloten.

3. Beary Bears is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website(s) of die van gelinkte Websites.

4. Beary Bears is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van
de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

5. Beary Bears staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Beary Bears verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. Beary Bears wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Afnemers en derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten welke door Beary Bears worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant en softwareleverancier gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Afnemer en/of gebruiker contact op te nemen met Beary Bears.

7. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Beary Bears vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Beary Bears binnen een halfjaar nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop
hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 19 -
Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Afnemer op het moment waarop de zaken het warehouse van Beary Bears verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Afnemer en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Afnemer.

Artikel 20 - Overmacht

1. Beary Bears is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Beary Bears, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Beary Bears zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring,
(vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii)
oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het Bedrijf van Beary Bears
en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Beary Bears buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Beary Bears heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beary Bears zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo veel Beary Bears ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beary Bears gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 –
Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Beary Bears berusten uitsluitend bij Beary Bears en worden niet overgedragen aan Afnemer tenzij anders overeengekomen.

2. Het is Afnemer verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Beary Bears rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beary Bears. Indien Afnemer wijzigingen wenst aan te brengen in
door Beary Bears opgeleverde zaken, dient Beary Bears expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Afnemer verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Beary Bears rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Het eigendom van de matrijs gaat over op Afnemer nadat alle kosten zijn voldaan aan Beary Bears.

Artikel 22 –
Gebruiksvoorschriften Producten

1. Afnemer van Producten dient de voorschriften en instructies van Beary Bears op te volgen.

2. Afnemer en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.

Artikel 23 –
Geheimhouding

1. Beary Bears en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Beary Bears op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Beary Bears zich niet kan beroepen op een
verschoningsrecht, is Beary Bears niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Beary Bears en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging          

1. Beary Bears gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afnemer en Gebruikers van de Website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Beary Bears de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen schriftelijk gesteld worden aan Beary Bears.

2. Indien Beary Bears op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 25 – Klachten

1. Indien Afnemer niet tevreden is over de service of Producten van Beary Bears of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@beary-bears.com met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Beary Bears de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Beary Bears zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 – Toepasselijk
recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Beary Bears en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds doorslaggevend. Beary Bears heeft het echt deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de vereenkomst tussen Beary Bears en Afnemer worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn
tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Apeldoorn, 10 december